جزوه اقتصاد مهندسی پارسه
http://s5.picofile.com/file/8105827334/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A7_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87.pdf.html

جزوه پارسه ریاضی عمومی  2
http://ief.blogfa.com/post/73

جزوه پارسه ریاضی عمومی 1
http://ief.blogfa.com/post/72

جزوه ریاضیات مهندسی پارسه
http://ief.blogfa.com/post/153

جزوه معادلات دیفرانسیل پارسه
http://s5.picofile.com/file/8114256350/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%87.pdf.html