از تویوتا بیاموزیم........

سیستم تولید تویوتا  Toyota Production System توسط این شرکت و با اهداف زیر توسعه داده شد :

1- بهترین کیفیت          highest quality

2-کمترین هزینه         lowest cost
3-کوتاه ترین زمان انتظار برای تامین کننده   shortest lead time